Korzystanie z instalacji sygnalizacji świetlnych urządzeń, takich jak światła i návěstidla, pionowych znaków drogowych które zawierają znaki ostrzegawcze, znaki regulujące pierwszeństwo, zákazové marki, linii marki i informacyjnych znaków i oznaczeń drogowych.