Ruch cieków wodnych obejmuje troskę o cieków wodnych, povodňovou ochronę, kontrolę jakości wody, zaopatrzenia w wodę, ochrony wód powierzchniowych, kontrolę jakości wody, naprawa elementów wodnych i innych aktów prawnych, zapewnienie sprawnego działania strumieni wody.