Súdny znalec vám pomôže s ocenením a odhadom nehnuteľnosti, so znaleckým posudkom, so stanovením bežnej či trhovej ceny, poskytne vám pomoc pri riešení pozostalostí, vecného bremena, pri preskúmaní chýb, závad a škôd a pri riešení dedičského konania.