EKO-KOM, a.s.
Trideni a recyklace obalovych odpadu


  • obróbka surowców wtórnych, zakup i przetwarzanie metali, recykling gruzu budowlanego, ekonomiczna przeróbka materiałów
Autoryzowana firma pakująca

System EKO-KOM zapewnia połączone wypełnianie obowiązków odbioru i utylizacji odpadów opakowaniowych poprzez systemy selektywnej zbiórki w gminach oraz poprzez działalność osób uprawnionych do unieszkodliwiania odpadów.

Firma EKO-KOM, a.s. nie usuwa fizycznie odpadów opakowaniowych, ale uczestniczy głównie w finansowaniu kosztów związanych ze zbieraniem, zbieraniem, sortowaniem i wykorzystaniem odpadów opakowaniowych

Współpracuje przy projektach z zakresu gospodarki odpadami, a od 1998 roku realizuje projekt edukacyjny w szkołach.
Opiera się na dwóch obowiązkach prawnych:

1 / Importerzy, wypełniacze, dystrybutorzy i sprzedawcy detaliczni wprowadzający do obrotu lub do obrotu opakowania lub produkty w opakowaniach są zobowiązani do odbioru i wykorzystania odpadów opakowaniowych zgodnie z ustawą o opakowaniach.

2 / Zgodnie z ustawą o odpadach gminy i miasta są zobowiązane do sortowania i wykorzystywania odpadów komunalnych, w tym również zużytych opakowań.

Zawiera umowy o wspólnym wykonywaniu z osobami, które wprowadzają opakowania do obrotu lub do obrotu. Na podstawie tego stosunku umownego zbiera dane dotyczące produkcji opakowań i otrzymuje płatności, których wysokość zależy od ilości zgłoszonej produkcji opakowań.

Zawiera umowy o zapewnianiu odbioru i recyklingu odpadów opakowaniowych "z gminami i osobami upoważnionymi do unieszkodliwiania odpadów. Podmioty te są wówczas zobowiązane do prowadzenia ewidencji ilości odebranych i wykorzystanych odpadów opakowaniowych, na podstawie której firma EKO-KOM, a.s. wspiera systemy zbiórki, sortowania i odzysku odpadów opakowaniowych.

Usługi dla gmin:
- odzysk i recykling odpadów
- na bieżąco odwzorowuje sytuację na rynku składników użytkowych odpadów komunalnych
- informacje o oczyszczalniach, firmach handlowych i przetwórcach posortowanych składników odpadów komunalnych.
- projekty i konsultacje w zakresie gospodarki odpadami
- zapewnia gminom zaangażowanym w system usługi doradcze w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i ich komponentem opakowaniowym ukierunkowane przede wszystkim na rozwój i optymalizację systemu zbiórki, sortowania, transportu i utylizacji odpadów
- badania i projekty mające na celu usprawnienie systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w skali lokalnej i regionalnej
- współpraca przy opracowywaniu regionalnych koncepcji i planów gospodarki odpadami
- współpraca w zakresie wniosków o dofinansowanie z funduszy międzynarodowych.

ZIELONY PUNKT
Marka GREEN POINT jest znakiem towarowym
Tylko klienci EKO-KOM są uprawnieni do korzystania z niej.
Umieszczenie znaku na opakowaniu oznacza, że zostało ono opłacone finansowo
wkład organizacji zapewniającej zbiórkę, sortowanie i wykorzystanie opakowań.
Używanie znaku towarowego GREEN POINT na produktach dystrybuowanych
w Czechach jest to możliwe tylko za zgodą autoryzowanej firmy pakującej
EKO-KOM, który jest właścicielem praw w Republice Czeskiej.

oddziały
Prosimy o kontakt formą pisemną
Strona (witryna) internetowa EKO-KOM, a.s. Trideni a recyklace obalovych odpadu
Strona (witryna) internetowa
EKO-KOM, a.s.
www.ekokom.cz
Adres

Adres

Na Pankraci 17
Praha 4 140 21

info@ekokom.cz
+420 261 176 230

Znajdziesz nas również tutaj:

FacebookARES
captcha