Zvoz a odstránenie odpadu Praha Česká republika

V rámci komunálnych a priemyselných služieb poskytujeme tieto činnosti:
zvoz a odstránenie komunálneho a živnostenského odpadu, zvoz a využitie separovaných zložiek odpadu, spracovanie druhotných surovín, zvoz a odstránenie nebezpečných odpadov, sanácia starých ekologických záťaží, letné čistenie a zimná údržba komunikácií, čistenie priemyselných prevádzok, prevádzkovanie zberných dvorov, zvoz veľkoobjemového odpadu, prenájom kontajnerov a poradenská činnosť v oblasti nakladania s odpadmi.

Kvalita a bezpečnosť sú pre firmu AVE najvyššou prioritou. Všetky prevádzkarne zodpovedajú požiadavkám predpísaných noriem ISO a sú držiteľom certifikátu "Odborný podnik pre nakladanie s odpadmi".

Kontaktný formulár
captcha