Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace
Střední hotelovka Opava


Stredná škola hotelierstva a služieb a Vyššia odborná škola, Opava, P.O. je v súčasnosti najväčšou multioborovou školou v regióne. Ponúka štvorročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou, trojročné učebné odbory zakončené vyučením, dvojročné nadstavbové štúdium pre absolventov učebných odborov a trojročné vyššie odborné vzdelávanie, ktoré je zakončené získaním titulu DiS.

Štvorročné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou v odboroch:

65-42-M / 01 Hotelierstvo so zameraním na:
  1. Moderné gastronómia a zdravý životný štýl - sa zameriava na nové trendy a poznatky v gastronómii a v oblasti zdravého životného štýlu - racionálna výživa, predchádzanie civilizačným chorobám, súvislosť medzi duševným a fyzickým zdravím.
  2. Management v službách - je zameraný na moderné riadenie hotela a gastronomických zariadení a na doplnkové služby v hoteli orientovanej na zdravý životný štýl. Absolventi ovládajú základy ekonomických odborov, odborné predmety gastronómie a dva cudzie jazyky. V rámci učebné praxe získajú praktické zručnosti v hotelových a stravovacích zariadeniach.

65-42-M / 02 Cestovný ruch - pripravuje stredoškolsky vzdelaných odborníkov pre oblasť cestovného ruchu. Pri štúdiu je kladený dôraz na ekonomické odbory, odborné predmety cestovného ruchu a znalosť troch cudzích jazykov. Učebná prax je zameraná na činnosti potrebné pre prácu v cestovných agentúrach, infocentrách pod. Praktická maturitná skúška má podobu zahraničného zájazdu.

Neoddeliteľnou súčasťou štúdia je aj odborná prax, ktorú žiaci absolvujú nielen v tuzemských, ale aj v zahraničných hotelových zariadeniach (napr. Nemecko, Švajčiarsko, Korzika, Cyprus a ďalšie). Škola ponúka žiakom aj rad odborných kurzov a seminárov ako napr. Barmanské, freestylové, baristické, sommeliérske a kurzy carvingu.

Trojročné učebné odbory zakončené výučným listom:

Škola zabezpečuje žiakom trojročných učebných odborov komplexnú prípravu, tj. Teoretické i praktické vyučovanie v režime týždeň teórie, týždeň odborný výcvik. Úspešným vykonaním záverečnej skúšky získajú absolventi stredné odborné vzdelanie pre výkon povolania vo zvolenom odbore. Uplatní sa v podnikateľských subjektoch v pozícii zamestnancov i podnikateľov.
29-54-H / 01 Cukrár
29-51-H / 01 Výrobca potravín - štipendiá poskytuje spoločnosť Mondelez Biscuit
65-51-H / 01 Kuchár - čašník - zameranie Kuchár, Čašník alebo Kuchár - čašník
69-51-H / 01 Kaderník
29-53-H / 01 Pekár - štipendiá poskytuje KÚ MSK
66-51-H / 01 Predavač
29-56-H / 01 Mäsiar - údenár - štipendiá poskytuje KÚ MSK
Praktickú výučbu absolvujú žiaci na odlúčených pracoviskách, ktorou sú vlastnými zariadeniami školy - reštaurácia a cukráreň TERASA, školská jedáleň Domova mládeže, Schinzelův dom, Matičná dom alebo na pracoviskách sociálnych partnerov, ako sú Mondelez CR Biscuit Production, Pekáreň - cukrárstve Knappe, hypermarket Globus Opava, Bivoj as atď.

Dvojročné nadstavbové štúdium pre absolventov učebných odborov:

64-41-L / 51 Podnikanie - vytvára rozšírením ekonomických a právnych vedomostí študentov predpoklady na získanie maturitného vysvedčenia. Žiaci sa zapájajú do projektov Junior Achievement, o.p.s. a v rámci študentskej spoločnosti majú možnosť získať medzinárodne platný Certifikát podnikateľských zručností - ESP.

Trojročné vyššie odborné vzdelávanie zakončené získaním titulu DiS. :

65-42-N / 04 Riadenie hotelovej prevádzky
65-43-N / 02 Rozvoj a riadenie regionálnej turistiky
65-42-N / 04 Riadenie hotelovej prevádzky - kombinovaná forma
65-43-N / 02 Rozvoj a riadenie regionálnej turistiky - kombinovaná forma

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Střední hotelovka Opava
WEBOVÁ STRÁNKA
Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace
www.sshsopava.cz
Adres

Adres

Tyršova 867/34
Opava 746 01

skola@sshsopava.cz
+420 553 711 428


Nájdete nás aj tu:

FacebookInstagramARES
captcha