Vojenský výzkumný ústav, s. p.
výzkum a vývoj vojenské techniky


Vojenský výskumný ústav, s. P., Bol založený zakladacou listinou Ministerstva obrany SR 29. augusta 2012 pre zaistenie obrany a bezpečnosti štátu a nadväzuje vo svojej činnosti na výsledky viac ako 55 rokov práce svojich priamych právnych predchodcov, ktorí sa podieľali na armádnym výskume a vývoji.

V rámci rezortu MO je VVÚ jediným štátnym podnikom s charakterom výskumné organizácie. Je určený na vykonávanie aplikovaného výskumu, experimentálneho vývoja a inovácií, najmä pozemnej vojenskej techniky, materiálu a logistiky v kľúčových oblastiach odbornej pôsobnosti, ktorými sú: chemické, biologické a radiačná ochrana a súvisiace odbory chemického zabezpečenia vojsk, senzorová technika, elektronický a kybernetický boj, maskovanie a klamanie, špeciálne kovové a nekovové materiály, technológie povrchových ochrán, systémy kvality a technológie logistiky.

Medzi ďalšie činnosti patrí najmä:
- výskumnej práce so zameraním na ochranu obyvateľstva proti zbraniam hromadného ničenia, chemickým a jadrovým haváriám, chemickému, elektronickému a kybernetickému terorizmu a útokom proti významným objektom infraštruktúry štátu
- poskytovanie odbornej podpory a služieb v oblasti technických, organizačných a ekonomických činností spojených alebo súvisiacich s vyzbrojovaním AČR: MO AČR, organizáciám, podnikom a výskumným inštitúciám SR;
- výskum a výroba zvlášť nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických zmesí a predaj chemických látok a chemických zmesí klasifikovaných ako vysoko toxické pre výskumné a výcvikové účely;
- vykonávanie zmluvných expertíz a skúšok, zabezpečenie odbornej prípravy a výcviku príslušníkov AČR, MV SR, zahraničných armád a pracovníkov medzinárodných organizácií pre aktivity súvisiace s detekciou, identifikáciou, ochranou a likvidáciou následkov použitia alebo zneužitia zbraní hromadného ničenia.

Sekcia chemické, biologické a radiačnej ochrany - SChBRO:
- oddelenie detekcia BCHL a BBP, dekontaminácia
- skupina ochrany proti ZHN, špeciálne dozimetria
- terénne pracovisko Vyškov.

Sekcia špeciálne elektroniky a maskovanie - SSEM:
- pracovisko špeciálna elektroniky
- skupina maskovanie a klamanie.

Sekcia materiálového inžinierstva - SMI:
- oddelenie špeciálne materiály
- oddelenie skúšanie
- oddelenie technológie.

Stredisko skúšanie je akreditovaným skúšobným laboratóriom č. 1449. Predmetom akreditácie sú skúšky klimatické a koróznej odolnosti a mechanických vlastností náterových systémov a výrobkov, mechanických vlastností kovových, keramických a textilných materiálov, stanovenie parametrov drsnosti, metalografické skúšky, skúšky spektrálnych charakteristík a určenie farebných súradníc a hodnoty farebného rozdielu maskovacích materiálov, stanovenie koncentrácie vysoko toxických látok a stanovenie ochrannej účinnosti plošných materiálov.

Katalóg firiem:

Výskum a vývoj

,

Laboratóriá

,

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA Vojenský výzkumný ústav, s. p. výzkum a vývoj vojenské techniky
WEBOVÁ STRÁNKA
Vojenský výzkumný ústav, s. p.
www.vvubrno.cz
Adres

Adres

Veslařská 337/230
Brno - Pisárky 637 00

vvu@vvubrno.cz
+420 543 562 101


Nájdete nás aj tu:

ARES
captcha