Vojenský výzkumný ústav, s. p.
výzkum a vývoj vojenské techniky


  • výskumné práce, testovanie materiálov, výskum produktov, vedecko-vývojové práce, vedecká činnosť, nedeštruktívne skúšky materiálov

  • CGB laboratórium, laboratórne služby, meranie kvality ovzdušia, národné referenčné laboratórium, rozbory biologických materiálov
Vojenský výskumný ústav, s. P., Bol založený zakladacou listinou Ministerstva obrany SR 29. augusta 2012 pre zaistenie obrany a bezpečnosti štátu a nadväzuje vo svojej činnosti na výsledky viac ako 55 rokov práce svojich priamych právnych predchodcov, ktorí sa podieľali na armádnym výskume a vývoji.

V rámci rezortu MO je VVÚ jediným štátnym podnikom s charakterom výskumné organizácie. Je určený na vykonávanie aplikovaného výskumu, experimentálneho vývoja a inovácií, najmä pozemnej vojenskej techniky, materiálu a logistiky v kľúčových oblastiach odbornej pôsobnosti, ktorými sú: chemické, biologické a radiačná ochrana a súvisiace odbory chemického zabezpečenia vojsk, senzorová technika, elektronický a kybernetický boj, maskovanie a klamanie, špeciálne kovové a nekovové materiály, technológie povrchových ochrán, systémy kvality a technológie logistiky.

Medzi ďalšie činnosti patrí najmä:
- výskumnej práce so zameraním na ochranu obyvateľstva proti zbraniam hromadného ničenia, chemickým a jadrovým haváriám, chemickému, elektronickému a kybernetickému terorizmu a útokom proti významným objektom infraštruktúry štátu
- poskytovanie odbornej podpory a služieb v oblasti technických, organizačných a ekonomických činností spojených alebo súvisiacich s vyzbrojovaním AČR: MO AČR, organizáciám, podnikom a výskumným inštitúciám SR;
- výskum a výroba zvlášť nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických zmesí a predaj chemických látok a chemických zmesí klasifikovaných ako vysoko toxické pre výskumné a výcvikové účely;
- vykonávanie zmluvných expertíz a skúšok, zabezpečenie odbornej prípravy a výcviku príslušníkov AČR, MV SR, zahraničných armád a pracovníkov medzinárodných organizácií pre aktivity súvisiace s detekciou, identifikáciou, ochranou a likvidáciou následkov použitia alebo zneužitia zbraní hromadného ničenia.

Sekcia chemické, biologické a radiačnej ochrany - SChBRO:
- oddelenie detekcia BCHL a BBP, dekontaminácia
- skupina ochrany proti ZHN, špeciálne dozimetria
- terénne pracovisko Vyškov.

Sekcia špeciálne elektroniky a maskovanie - SSEM:
- pracovisko špeciálna elektroniky
- skupina maskovanie a klamanie.

Sekcia materiálového inžinierstva - SMI:
- oddelenie špeciálne materiály
- oddelenie skúšanie
- oddelenie technológie.

Stredisko skúšanie je akreditovaným skúšobným laboratóriom č. 1449. Predmetom akreditácie sú skúšky klimatické a koróznej odolnosti a mechanických vlastností náterových systémov a výrobkov, mechanických vlastností kovových, keramických a textilných materiálov, stanovenie parametrov drsnosti, metalografické skúšky, skúšky spektrálnych charakteristík a určenie farebných súradníc a hodnoty farebného rozdielu maskovacích materiálov, stanovenie koncentrácie vysoko toxických látok a stanovenie ochrannej účinnosti plošných materiálov.

Katalóg firiem:

Výskum a vývoj

,

Laboratóriá

,

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA Vojenský výzkumný ústav, s. p. výzkum a vývoj vojenské techniky
WEBOVÁ STRÁNKA
Vojenský výzkumný ústav, s. p.
www.vvubrno.cz
Adres

Adres

Veslařská 337/230
Brno - Pisárky 637 00

vvu@vvubrno.cz
+420 543 562 101


Nájdete nás aj tu:

ARES
captcha