Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

CZKKoagulační testy

  • požičovňa kníh, služby registrácie čitateľov, pôžička kníh on-line, čitateľský kútik, knižničné služby

  • výskumné práce, testovanie materiálov, výskum produktov, vedecko-vývojové práce, vedecká činnosť, nedeštruktívne skúšky materiálov

  • služby chemických laboratórií, služby technických laboratórií, skúšobné laboratórií, zdravotnícke laboratóriá, služby poľnohospodárskych laboratórií
Ústav pre hydrodynamiku bol zriadený v 1952 ako Laboratórium pre vodné hospodárstvo. V súčasnej dobe je súčasťou Akadémie vied Českej republiky a jeho výskum sa zameriava na mechaniku tekutín, hydrológiu, reológiu a úpravu vody. Sídli na adrese Pod Paťankou 30/5, Praha.

Ústav pre hydrodynamiku.

Mechanika tekutín:
- je časťou fyziky zaoberajúca sa rovnováhou a pohybom tekutín a tekutých sústav za účinku vonkajších i vnútorných síl
- úlohou mechaniky tekutín je vysvetľovať javy a procesy vznikajúce v tekutinách a tekutých sústavách pomocou fyzikálnych zákonov a predpovedať správanie tekutín a tekutých sústav v určitých podmienkach
- štúdium mechaniky tekutín a tekutých sústav je zamerané na teoretický a experimentálny výskum prúdenia suspenzií, pohybu častíc a sedimentov v potrubí, v otvorených profiloch a nádržiach, procesy miešanie tekutých sústav ... atď.

reológie:
- sa zaoberá štúdiom toku a deformácie materiálu
- reologické skupina na ústavu pre hydrodynamiku sa zaoberá tokovými vlastnosťami najmä polymérnych materiálov.

hydrológia:
- sa zaoberá zákonitosťami obehu vody na Zemi. Predmetom hydrologického výskumu je výskyt vody, jej cirkulácie, priestorové rozloženie, fyzikálne a chemické vlastnosti a jej vzťah k živým organizmom.

Úprava vody:
- úprava pitnej vody je technologické odvetvie, ktorého cieľom je dosiahnutie takých vlastností, aby boli splnené požiadavky na kvalitu vody z hľadiska jej ďalšieho použitia
- skupina úpravy vody sa zaoberá štúdiom mechanizmov odstraňovanie problematických prímesí z vody, výskytom a charakterizácie mikroplastu v pitnej vode a tiež vplyvom fyzikálno-chemických parametrov a hydrodynamických podmienok na vlastnosti vločiek pri konvenčnej úprave vody.

Aplikačné laboratória.

Knižnica.


Katalóg firiem:    

Knižnice

,

Výskum a vývoj

,

Laboratóriá

,