EKO-KOM, a.s.
Třídění a recyklace obalových odpadů


Autorizovaná obalová spoločnosť

Systém EKO-KOM zabezpečuje združené plnené povinnosti spätného odberu a využitie odpadov z obalov prostredníctvom systémov triedeného zberu v obciach a prostredníctvom činnosti osôb oprávnených nakladať s odpadom.

Systém EKO-KOM, a.s. fyzicky nenakladá s odpadovým odpadom, ale podieľa sa najmä na financovaní nákladov spojených so zberom, zvozom, triedením a využitím obalového odpadu.

Spolupracuje na projektoch v odpadovom hospodárstve a už od roku 1998 realizuje vzdelávací projekt na školách.
Vychádzajú pritom z dvoch zákonných povinností:

1/ Dovozcovia, plniči, distribútori a maloobchody, uvádzajúci na trh či do obehu obaly alebo balené výrobky, majú podľa zákona o obaloch povinnosť spätného odberu a využitia odpadu z obalov.

2/ Obce a mestá majú podľa zákona od odpadoch povinnosť triediť a využívať komunálny odpad, ktorého súčasťou sú taktiež použité obaly.

Uzatvárame Zmluvy o združenom plnení s osobami, ktoré uvádzajú obaly na trhu či do obehu. Na základe tohto zmluvného vzťahu zhromažďujeme údaje o produkcii obalov a prijímame platby, ktorých výška závisí na výške vykazovanej produkcie obalov.

Uzatvárame Zmluvy o zabezpečení spätného odberu a recyklácie odpadov z obalov s obcami a osobami oprávnenými nakladať s odpadom. Tieto subjekty majú potom povinnosť viesť evidenciu o množstve spätne odobraného a využitého odpadu z obalov, na základe ktorej spoločnosť EKO-KOM, a.s. prispieva finančnými prostriedky na systémy zberu, triedenia a využitia obalového odpadu.

Služby pre obce:
- využitie a recyklácia odpadov
- pribežné mapovanie situácie na trhu s využiteľnými zložkami komunálneho odpadu
- informácie o úpravcoch, obchodných firmách a spracovateľoch vytriedených zložiek komunálneho odpadu
- projekty a konzultácie v oblasti odpadového hospodárstva
- obciam zapojeným do systému poskytujeme konzultačné služby v oblasti nakladania s komunálnym odpadom a jeho obalovou zložkou zamerané predovšetkým na rozvoj a optimalizáciu systému zberu, triedenia, prepravy a využitia odpadu
- štúdie a projekty zamarené na zefektívnenie systému triedeného zberu komunálnych odpadov v lokálnom aj regionálnom meradle
- spolupráca pri spracovaní krajských koncepcií a plánov odpadového hospodárstva
- spolupráca pri žiadostiach na získanie finančnej podpory z medzinárodných fondov.

ZELENÝ BOD
Značka ZELENÝ BOD je ochrannou známkou, na používanie sú oprávnení iba klienti spoločnosti EKO-KOM.
Umiestnenie značky na obale znamená, že zaň bol uhradený finančný príspevok organizáciou zabezpečujúcou zber, triedenie a využitie obalu.
Použitie ochrannej známky ZELENÝ BOD na výrobkoch distribuovaných v ČR je možné iba so súhlasom autorizovanej obalovej spoločnosti EKO-KOM, ktorá je nositeľom práv na území ČR.

Témy:

Triedenie a recyklácia odpadu Praha; spätný odber, odpadové hospodárstvo

AKTUÁLNE PONUKY

Ako správne triediť odpad v Prahe

Ako správne triediť odpad v Prahe
Žltá, modrá, zelená a oranžová. Farby, ktoré nevyjadrujú len množinu z farebnej škály, ale majú oveľa hlbší význam. Obzvlášť v ekologickej rovine. Jednotlivé farby totiž predstavujú obsah kontajnerov. Štyri farby, ktoré pomáhajú zlepšovať svet. Naučte sa aj vy, ako správne triediť odpad. Praha ...
POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA EKO-KOM, a.s. Třídění a recyklace obalových odpadů
WEBOVÁ STRÁNKA
EKO-KOM, a.s.
www.ekokom.cz
Adres

Adres

Na Pankráci 17
Praha 4 140 21

info@ekokom.cz
+420 261 176 230


Nájdete nás aj tu:

FacebookARES
captcha