GEMATEST spol. s r.o.

CZKGeotechnické práce

  • inžinierska geodézia, geodetické práce, vytyčovanie stavebných objektov, projektovanie geologických prác, realizácia geologických prác, hydrogeologické prieskumy, inžiniersko-geologické prieskumy

  • skúšobné laboratória, testovanie výrobkov, overovanie akosti, realizácia nezávislých testov, certifikácia materiálov
Spolešnost GEMATEST spol. s r.o. sa zameriava na laboratórne a poľné skúšobníctva v odboroch inžinierskej geológie a geotechniky, analytickej chémie, ekológie a mineralógie. Našou činnosťou nadväzujeme na dlhoročnú tradíciu firmy GEOINDUSTRIA PRAHA a vykonávame geotechnické prieskumné práce aj kontrolné skúšky pri realizácii stavieb, ďalej napr. Laboratórne skúšky zemín a hornín, odbery vzoriek aj odborné poradenstvo v obore geotechniky a inžinierskej geológie.
Sme členom skupiny GIS holding a.s. a k dispozícii máme moderné prístrojové vybavenie aj kvalitným tím expertov, odborných a technických pracovníkov.

služby:
  - geotechnické prieskumné práce a kontrolné skúšky pri realizácii stavieb
 - inžinierskogeologické prieskumné práce pre stavby
 - posúdenie základovej pôdy a podzemných vôd pre zakladanie stavieb
 - posúdenie agresivity a účinkov podzemných vôd na stavebné konštrukcie
 - odborné posudky pre územné plánovanie
 - posudzovanie ťažiteľnosti a rozpojitelnosti hornín
 - stavebno geotechnický dozor investora, dozor pri realizácii zemných prác
 - odbery vzoriek zemín, hornín, kameniva, vôd
 - návrhy receptúr na účely zlepšovanie vlastností zemín
 - výber zemných materiálov pre tesniace vrstvy, násypy a zásypy
 - geotechnické vyhodnotenia vlastností a použiteľnosti zemín, hornín, kameniva, stavebného kameňa, štrkopiesku a pod.
 - vykonávanie hutniacich pokusov a stanovenie technológie stavby násypu
 - poľné geotechnické skúšky zemín a pôdy
 - konzultácie a odborné poradenstvo v obore geotechniky a inžinierskej geológie
 - rezanie hornín, kameňa, dlažby
 - príprava vzoriek na chemickú analýzu, mletie a drvenie vzoriek
 - vývoj software špecializovaného na laboratórne a poľné geotechnické skúšky
 - ďalšie.

Akreditované skúšobné laboratórium:
 - vykonávame geotechnické laboratórne skúšky zemín, hornín, kameniva a ďalších stavebných materiálov
 - naše laboratóriá sídli na ulici Vyšehradská ulica 47, Praha 2, ďalej na adrese Dr. Janského 957, Černošice.

Pokiaľ máte záujem o naše služby, neváhajte nás kontaktovať. Budeme sa tešiť na spoluprácu.


Katalóg firiem:    

Geodetické a geologické služby

,

Skúšobne

,