TÜV SÜD Czech, s.r.o.
Laboratoř aktivní bezpečnosti


Úhelnice 41, Kněžmost 294 06
ITI TÜV s.r.o. technický inšpekčná
a certifikačný orgán.
Inšpekčný orgán č.4002:
-podľa normy STN EN 45004
Všeobecné kritériá činnosti orgánov
vykonávajúcich inšpekciu.
Certifikačný orgán č.3053:
-podľa normy STN EN 45012
Všeobecné kritériá činnosti orgánov
vykonávajúce certifikáciu systémov kvality.
Certifikačný orgán č. 3084:
-podľa normy STN EN 45011
Všeobecné kritériá činnosti orgánov
vykonávajúcich certifikáciu výrobkov.
Autorizovaná osoba AO 211:
-podľa Zákona 22/1997 Zb. k činnostiam
pri posudzovaní zhody.
Akreditácia pre činnosti:
-inspekce zariadení podľa Európskej
dohody o medzinárodnej cestnej preprave
nebezpečného tovaru
-inspekce tlakových nádob
-inspekce plynových zariadení
-inspekce strojných zariadení
-inspekce elektrických zariadení
-inspekce výťahov.
Certifikácia systémov kvality:
-podľa noriem rady ISO 14000, ISO 9000
-podľa predpisov QS-9000, VDA 6.1 a
ISO / TS 16949
-podľa STN EN 729
-platnost certifikátov v SR i EÚ, certifikácia výrobkov.
Autorizácia k činnostiam pri posudzovaní zhody podľa:
-nařízení vlády č.175 / 97 Zb., ktorým sa
stanovujú technické požiadavky na
jednoduché tlakové nádoby
-nařízení vlády č.178 / 97 Zb., ktorým sa
stanovujú technické požiadavky na
stavebné výrobky, v znení NV č.81 / 1999 Zb.
-nařízení vlády č.14 / 99 Zb., ktorým sa
stanovujú technické požiadavky na výťahy
-nařízení vlády č.173 / 99 Sb.ve znenia
NV č.78 / 99 Sb.-prostriedky ľudovej zábavy
-nařízení vlády č.182 / 99 Zb., ktorým sa
stanovujú technické požiadavky na tlakové zariadenia
-nařízení vlády č. 170/1997 Zb., vo
znení nariadenia vlády č. 15/1999 Zb. a
283/2000 Zb., Ktorým sa ustanovujú
technické požiadavky na stroje
-nařízení vlády č. 168/1997 Zb., vo
znení nariadenia vlády č. 281/2000 Zb.,
ktorým sa stanovujú technické požiadavky
na elektrické zariadenia nízkeho napätia.
Služby v oblastiach:
-plynové spotrebiče, parné, tlakové zariadenia
-přejímky a atestácie materiálu podľa
STN EN, EN a DIN
-ověření postupov pri zváraní a
skúšky zváračov (skúšobná miesto ČSvSp)
-Kontrola zariadenie pre prepravu
nebezpečných látok podľa Európskej
dohody ADR podľa vyhlášky 187/1994 Zb.
vrátane školení vodičov ADR
-služby v oblasti bezpečnosti
zdvíhacích zariadení ADIA SYSTÉM
-nedestruktivní kontrola oceľových lán, výťahov, žeriavov
-inspekce pri výstavbe priemyselných prevádzok
-inspekce montáže a inštalácia zariadení
až do kolaudácie stavby
-podklady pre vyhlásenie zhody a
označenie výrobkov značkou CCZ.

Produkty
  • odborné posudky a skúšobníctvo, autorizované a notifikované skúšky, certifikácia výrobkov, skúšanie a overovanie, požiarne skúšky
  • systém manažmentu kvality, overovanie kvality výrobkov, certifikáty akosti tovarov a služieb, systém riadenia bezpečnosti

Kontaktný formulár
captcha