DMC management consulting s.r.o.


Sluštická 1627/14, Praha 10 100 00
Spoločnosť je zameraná na riešenie špeciálnych projektov v oblasti riadenia ľudských zdrojov.

HR OUTSOURCING (OUTSOURCING PERSONÁLNYCH ČINNOSTÍ)
- servis v akejkoľvek oblasti riadenia ľudských zdrojov
- vhodný najmä pre spoločnosti, pre ktoré je stavba vlastného personálneho oddelenia finančne a časovo náročná a u spoločností, ktoré práve vstupujú na trh a potrebujú rýchlo a kvalitne zaviesť HR procesy a nabrať a zaškoliť vhodný pracovný tím
- personalista zabezpečuje - nábor zamestnancov (spracovanie požiadaviek, doručených životopisov, evidenciu zamestnancov, zabezpečenie spätnej väzby pre uchádzačov, pohovory s uchádzačmi, organizáciu 2. kôl s manažérmi), zamestnanecký servis (spracovanie pracovno-právnych dokumentov, kontakt so zamestnancami), manažérsky servis (poradenstvo manažérom v oblasti riadenia, vzdelávania, a pod.), organizáciu školení, odmeňovanie, prepúšťanie (konzultácia s manažérmi, spracovanie dokumentov, komunikáciu so zamestnancom, výstupné materiály a pod.).

NÁBOROVÉ PROJEKTY
- návrh procesu pre nábor zamestnancov a dokumentáciu (pracovné profily, písomné listy uchádzačom, grafické spracovanie prezentácie spoločnosti - inzercia, webová prezentácia, prezentácia na vysokých školách)
- vyhľadávanie vhodných dodávateľov zdrojov pre efektívny nábor - zoznam personálnych agentúr, dohodnutie výhodných podmienok spolupráce
- pravidlá pre interné výberové konania
- špecializácia na hromadné nábory
- kvalitná metodológia pre výber uchádzačov o zamestnanie za pomoci Assessment Centier upravených vždy podľa zamerania klienta (výroba, financie, obchod, servis, kvalita, a pod.)

ASSESSMENT CENTRÁ, DEVELOPMENT CENTRÁ
Výhodou Assessment Centier je prítomnosť viacerých hodnotiteľov, ktorí posudzujú kandidáta z rôznych hľadísk a podľa rôznych kritérií behom dlhšieho časového úseku. Záverečné hodnotenie je teda vysoko relevantné a komplexné.
- Selekcia vhodných kandidátov na rôzne úrovne pozícií od manažérskych až po kľúčových špecialistov či pozície pre robotníkov
- Rýchle a efektívne obsadenie jednotlivých pracovných pozícií
- Výrazné šetrenie nákladov klienta prostredníctvom hromadného náboru až o 40%
- Zväčšenie motivácie u zamestnancov a zároveň zmenšenie ich fluktuácie

VZDELÁVACIE PROGRAMY
- návrh na školenie zamestnancov vychádzajúce z hodnotenia zamestnancov, požiadaviek nadriadeného a nárokov na danú pracovnú pozíciu
- organizácia - zasadnutie, športové hry pre posilnenie tímového ducha a ďalší rozvoj spoločnosti
- pravidelné školenia pre nových zamestnancov
Nové metódy vzdelávania:
- manažérske školenie pre B2B
- výchova majstrov v českej republike (školenie majstrov)
- lean manažment (štíhla výroba)
- interwiev skills (efektívne vedenie pracovného pohovoru)

FUNNELMIND je nová funkčná metóda pre zvýšenie efektivity vzdelávacích projektov a podporu zmien a inovácií v spoločnosti.
- Moderná metóda FunnelMind
identifikuje príčiny problémov v spoločnosti a na ich základe je možné zvoliť vhodný vzdelávací program alebo program zmien
- Efektívna metóda FunnelMind
maximalizuje upevnenie a implementáciu novo získaných poznatkov do praxe
- Spoľahlivá metóda FunnelMind
čerpá z overených vzdelávacích zdrojov (koučing, tímový koučing, interaktívne a projektívne techniky, modelové situácie a pod.) a je výsledkom dlhodobej spolupráce spoločností DMC management consulging, s. r. o. a YELLOW POINT, spol. s r. o.

TWI (Training Within Industry) je veľmi efektívna vzdelávacia metóda, ktorá sa sústredí na implementáciu základných zoštíhľovacích štandardov priamo v prevádzke klienta.
TWI metóda obsahuje štyri moduly
- Pracovné inštrukcie (Job Instruction) - spôsob, akým by mal vedúci pracovník školiť svojich zamestnancov, ako správne odovzdávať inštrukcie ďalej a ako zaškoľovať pracovné operácie
- Pracovné vzťahy - ako zlepšiť spoluprácu s ostatnými pracovníkmi, rieši role vedúceho, vzťahy na pracovisku a tímovú spoluprácu
- Pracovné metódy - praktické využitie Lean a iných zlepšovacích metód v bežnej praxi - sústreďuje sa na riešenie lepšieho využitia materiálu, strojov a ľudských zdrojov
- Bezpečnosť práce - rieši bezpečnostné zásady ako súčasť pracovných postupov - čo je príčinou nehôd a zranenia na pracovisku).
TWI ponúka aj modul pre trénerov a školiteľov Train The Trainer. Program je súčasťou Toyota Production System (TPS) a vedie zamestnancov k štandardizácii TPS metód, implementuje tieto metódy aj do bežnej praxe a tak učí vedúcich pracovníkov jeho využitiu.

AC HUMMER - strategická hodnotiaca hra pre manažérov a inžinierov
- osobnostné texty zamerané na kvalitu, koncentráciu, odolnosť proti stresu a riešenie problémových situácií
- tímové hry zamerané na schopnosť spolupráce a komunikácie, organizačné schopnosti, dodržovanie inštrukcií a metodík, vodcovstvo
- testy manuálnych zručností
- odborové testy: technológie, kvalita, elektro, konštrukcie
- zabezpečenie hodnotiacich centier na zákazku alebo odpredaj licencie na AC Hummer

OTVORENÉ ŠKOLENIA, OTVORENÉ KURZY na všetky moduly

PERSONÁLNE PROCESY
- zabezpečenie kvalitného zázemia pre optimalizáciu procesov v spoločnosti, hodnotenie súčasných procesov a návrh ich zmien
- vedenie projektového tímu, využitie nestrannosti a obmedzenie tzv. prevádzkovej slepoty.

HODNOTENIE ZAMESTNANCOV
- metóda pre pravidelné hodnotenie zamestnancov (na kľúč)
- preškolenie manažérov v komunikácii s podriadenými počas hodnotenia, v motivačných rozhovoroch, ale aj korekciách a nepríjemných správach
- nastavenia previazanosti hodnotenia zamestnancov na základe procesov - zmeny mzdy, školenie zamestnancov, ďalší profesný rast.

ODMEŇOVANIE
- spracovanie jednoduchých, flexibilných a kvalitných pracovných náplní, ktoré je nástrojom pre riadenie podriadených
- implementácia procesu zmien pracovných náplní a organizácie spoločnosti
- implementácia systému odmeňovania zamestnancov - ako napr. bonusové programy, zamestnanecké výhody, systémy provízií, ...

OUTPLACEMENT
- riadenie procesu hromadného prepúšťania.

ŠPECIÁLNE PROJEKTY
- audit a implementácia personálnych procesov
- manažment audit - ohodnotenie schopností manažmentu, porovnanie s trhom, plán vzdelávania, zmeny v organizačnej štruktúre, v hodnotení funkcií či riadiacich procesoch
- one to one coaching (koučovanie) - efektívna metóda, ako vychovať vlastného personálneho manažéra.

Produkty
  • činnosti dodávané externe, externé ekonomické procesy, služby externého personálneho poradenstva, outsourcing podnikového procesu
  • podnikateľské poradenstvo, tvorba firemnej stratégie, poradenstvo riadenia výkonnosti, manažérske poradenstvo, tvorba kompetenčných modelov
  • pracovnoprávne poradenstvo, personálne plánovanie, systém náborov pracovníkov, tvorba motivačného systému zamestnancov, ľudské zdroje
  • jazykové kurzy pre firmy, špecializované kurzy pre firmy, večerné kurzy, prednášky pre zamestnancov, vzdelávanie zamestnancov

Kontaktný formulár
captcha

Produkty
Interaktívne hry, outdoorové aktivity a prípadové štúdie pre osobný rozvoj

Interaktívne hry, outdoorové aktivity a prípadové štúdie pre osobný rozvoj

Spoločnosť DMC management consulting, s.r.o., dlhoročný špecialista v oblasti HR outsourcingu pripravila projekt pod názvom ABC kľúčových zručností. Toto školenie v sebe zahŕňa interaktívne hry, outdoorové aktivity, prípadové štúdie, ktoré k rozvoju osobnosti účastníkov – najmä v oblasti nájdenia a rozvíjania osobnostného potenciálu, ale aj schopnosti sebapresadenia sa a sebaprezentácie. Toto školenie sa vždy pripravuje na kľúč potrebám každej spoločnosti s prihliadnutím k stanoveným cieľom a požiadavkám. Najlepšie výsledky sa dosahujú v malých skupinkách – maximálne 12 účastníkov. Program je vhodný pre špecialistov, manažérov a všetkých kľúčových zamestnancov. Zameriava sa na najaktuálnejšie situácie z bežnej prevádzky každej firmy, s ktorými je možné sa stretnúť na všetkých úrovniach pracovných miest a riadenia. Ide najmä o prezentačné zručnosti, zvládanie konfliktov a stresových situácií, organizovanie práce a projektové riadenie. Kurzy prebiehajú formou interakcie, vďaka čomu je možné všetky zručnosti prakticky natrénovať a následne ich aj veľmi ľahko využiť v každodennej praxi. Konkrétne sa jedná o interaktívne hry, outdoorové aktivity alebo prípadové štúdie s následným rozborom v skupine a spätnou väzbou. Využívajú sa modelové situácie a praktický nácvik, hranie rolí a kamerovanie s následným rozborom. Krátka teoretická časť je prezentovaná skúsenými lektormi, ktorí zároveň pomáhajú so zhromažďovaním znalostí a zručností získanými v predchádzajúcich moduloch. Čo všetko sa v rámci programu ABC kľúčových zručností trénuje? Asertivita a zvládanie kritiky, efektívna komunikácia, prezentačné zručnosti, stres: ako predísť syndrómu vyhorenia, techniky vyjednávania a argumentácie, organizácia času a riadenie priorít, riešenie konfliktov, projektový manažment. V prípade záujmu o bližšie informácie kliknite na odkaz nižšie.