TÜV SÜD Czech s.r.o.
Zkušebna VTP Roztoky


Přílepská 1920, Roztoky 252 63
Inšpekčný a certifikačný orgán:
-inženýrská činnosť v oblasti
bezpečnosti technických zariadení
-VZDELÁVANIE SÚVISIACE a overovanie odbornej
spôsobilosti v oblasti technických
zariadenie
-spracovanie technických noriem
-inspekční činnosť
-revize a revízne skúšky
prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob
-revizní skúšky prevádzkovej spôsobilosti
zdvíhacích zariadení
-revize elektrických zariadení
-revize a skúšky vyhradených
plynových zariadení
-provádění napäťových skúšok
vysokotlakových a veľmi vysokotlakových
plynovodov
-certifikácia výrobkov a systémov
akosti, posudzovanie zhody výrobkov.

Produkty
  • odborné posudky a skúšobníctvo, autorizované a notifikované skúšky, certifikácia výrobkov, skúšanie a overovanie, požiarne skúšky
  • homologizácia strojov, homologizačné skúšky, certifikácia strojov, certifikácia technologických zariadení
  • vedeckovýskumná činnosť, tvorivá práca, rozšírenie odborových znalostí, inovačné programy

Kontaktný formulár
captcha