Základní škola Jana Wericha
cizí jazyky, tělesná výchova Praha 6


Naša Základná škola Jána Wericha v Prahe 6 - Řepy sa špecializuje na na podporu špeciálnych vyučovacích potrieb žiakov nadpriemerne nadaných, podporuje rozvoj osobnosti žiaka a akceptuje odlišnosti detí, i handicapovaných.

Vybavenosť školy:
- školské ihrisko
- telocvične
- cvičné kuchynky
- žiacka dielňa
- keramická dielňa
- učebňa informatiky s internetom a modernými počítačmi
- knižnica s čitárňou
- spoločenská miestnosť
- učebňa pod holým nebom
- školský družina
- školská jedáleň
- školské poradenské pracovisko.

Možnosť relaxácie žiakov o prestávkach v átriách.

Výučba cudzích jazykov:
- žiaci 1. a 2. ročníkov majú výučbu cudzích jazykov povinnú
- od 3. ročníka zaraďujeme rozšírenú výučbu cudzích jazykov.

Špeciálna pedagogická starostlivosť:
- staráme o žiakov so špeciálnymi výukovými potrebami, napr. S dyslexiou, dysortografiou, telesným alebo zmyslovým postihnutím a pod.

Dôraz tiež kladieme na pozitívne využívanie voľného času detí, ako prevenciu negatívnych sociálnych javov.

Psychologická a špeciálne pedagogická starostlivosť, dyslexia, dysortografia, cudzie jazyky.
Škola pre handicapované deti.

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA Základní škola Jana Wericha cizí jazyky, tělesná výchova Praha 6
WEBOVÁ STRÁNKA
Základní škola Jana Wericha
www.zs-jana-wericha.cz
Adres

Adres

Španielova 1111/19
Praha 6 - Řepy 163 00

info@zs-jana-wericha.cz
+420 235 314 362


Nájdete nás aj tu:

ARES
captcha