E-expert, spol. s r.o.


Firma E-expert, spol. s r.o. sa zameriava na poskytovanie odborných konzultácií pre riešenia projektov v ochrane životného prostredia.
V rámci týchto konzultácií spracovávame túto dokumentáciu.

 Posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA)
 - najdôležitejšie hodnotenie environmentálnych vplyvov v prípade nových projektov
 - problematike EIA sa venujeme dlhodobo
 - sledujeme vývoj zákonov a vykonávacích vyhlášok - dokážeme rýchlo a odborne reagovať

 Integrovaná prevencia (IPPC)
 - hodnotenie zariadení ako celku so všetkými aspektmi jeho vplyvu na ŽP
 - podľa príslušných vyhlášok pripravujeme a žiadame o vydanie integrovaného povolenia a to vrátane prípravy potrebných príloh (rozptylové, hluková štúdia a ďalšie)

 Ochrana ovzdušia a klíma
 - náš nosný produkt
 - neustále sledujeme technické a legislatívne zmeny
 - zaoberáme sa širokou škálou konzultačných služieb:
   - rozptylové štúdie
   - odborné posudky
   - programy znižovania emisií
   - programy zlepšovanie kvality
   - prevádzkové poriadky
   - monitorovacie plány

 Dotácie v ŽP
 - zameriavame sa na Operačný program Životné prostredie (OPŽP)
 - kompletná kozultační podpora v osiach:
   - zlepšovanie kvality ovzdušia a znižovanie emisií
   - udržateľné zdroje energií
   - znižovanie priemyselného znečistenia, environmentálnych rizík

 Projekty v ŽP
 - spolupracujeme so širokým spektrom odborníkov - zabezpečenie komplexného riešenia:
   - havarijné plány
   - plány odpadového hospodárstva
   - energetické koncepcie
   - environmentálne mapy
   - enginnering
   - dodávka prístrojov

 Nové vybavenie pre GIS
 - rozšírenie služieb v oblasti geoinformatiky
 - softvér ArcGIS for Desktop pre spracovanie priestorových údajov a najrôznejších mapových výstupov
 - nadstavba Spatial analyst - balík nástrojov pre priestorové modelovanie a analýzy

Obchodné značky:

ArcGIS

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA E-expert, spol. s r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
E-expert, spol. s r.o.
e-expert.eu
Adres

Adres

Mrštíkova 883/3
Ostrava - Mariánské Hory 709 00

info@e-expert.eu
+420 596 124 070


Nájdete nás aj tu:

FacebookARES
captcha