Český metrologický institut


Okružní 31, Brno - Lesná 638 00
Náš inštitút zabezpečuje jednotnosť, presnosť, kalibráciu a overovanie meradiel a merania vo všetkých odboroch vedeckej, technickej aj ekonomickej činnosti. Spolupracujeme s množstvom medzinárodných firiem.

Zabezpečujeme služby:
- fundamentálnej metrológie
- uchovávanie a rozvoj štátnych etalónov
- výskum a vývoj v metrológii
- prenos jednotiek
- kalibrácia etalónov a pracovných meradiel
- legálna metrológie
- schvaľovanie typu meradiel
- prvotné a následné overovanie stanovených meradiel
- štátny metrologický dozor
- posudzovanie zhody u meradiel
- metrologická služba v rozsahu fundamentálne, priemyselné a legálnej metrológie
- výskum a vývoj meracej a etalonážnej technika
- spracovávanie a vydávanie (vydavateľstvo) metrologických predpisov
- kalibrácia etalónov a meradiel všetkých odborov
- tvorba a certifikácia referenčných materiálov
- schvaľovanie typu meradiel
- výkon metrologického dozoru
- registrácia výrobcov a opravcov meradiel
- poskytovanie metrologických expertíz a informácií, školení, konzultácií
- certifikácia metrologického personálu
- oprava, servis vybranej meracej techniky, meradlá
- výroba etalónových zdrojov žiarenia a referenčných materiálov
Skúška odolnosti uzavretých rádioaktívnych žiaričov
Skúška EMC (elektromagnetická kompatibilita)
- výpočty frekvencií pre telekomunikácie.

Kalibrácia:
- zabezpečujeme kalibráciu etalónov a pracovných meradiel vo vysokej kvalite pre Českú republiku aj zahraničie. Kalibráciu vykonávame s extrémne flexibilným správaním a s maximálnym prispôsobením klientovi. Kalibrovanie meradiel zabezpečíme pre priemyselné podniky, laboratóriá, ale aj pre zákazníkov z výskumných a vedeckých pracovísk. Máme zavedený jednotný systém manažmentu kvality, ktorý spĺňa všetky požiadavky a normy stanovené zákonom.

Overovanie meradiel:
- potvrdzuje, že stanovené meradlo má požadované charakteristiky merania. Postup overovania stanovuje vyhláška ministerstva. Overené meradlo je označené úradnou značkou alebo overovacím listom.

Produkty
  • skúšobňa materiálov, štátna skúšobňa, skúšobné laboratórium, testovanie výrobkov, certifikácia výrobkov, homologizácia výrobkov
  • systém manažmentu kvality, overovanie kvality výrobkov, certifikáty akosti tovarov a služieb, systém riadenia bezpečnosti
  • základný a aplikovaný výskum, vývoj a inovácie, vedecko-výskumná činnosť
  • snímače teploty, meranie vodivosti, regulátory a tlakomery, servo-motory a čidlá, montáž meračov

Kontaktný formulár
captcha

Produkty
Metrológia, overovanie a kalibrácia meradiel Praha

Metrológia, overovanie a kalibrácia meradiel Praha

Potrebujete kalibrovať a následne overiť meradlo? Zastavte sa k nám na metrológiu v Prahe, kde Vám všetko potrebné zabezpečíme. Zaoberáme sa kalibráciou a overovaním meradiel. Je to základný prostriedok pre zistenie nadväznosti výsledkov meraní. Porovnaním etanolov sa zisťujú metrologické profily meradla. Výsledky sú zaznamenané do kalibračného listu. Overené meradlo ČMI opatrí úradnou značkou alebo vydaním overovacieho listu. Overením sa potvrdí, že meradlo má potrebné vlastnosti. Viac informácií nájdete na našich webových stránkach.